Przepisy BHP

Dz. U. 2007 r. Nr 197 poz.1429 z 10.10.2007 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu
i przerobie arsenu oraz jego związków

§4 Pracodawca wyposaża pomieszczenia pracy, w których wytwarzany
i przerabiany jest arsen, w:

 1. natryski (prysznice) do przemywania oczu;
 2. natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania
  wynika z oceny ryzyka zawodowego.


Dz. U. 2007 r. Nr 197 poz.1430 z 10.10.2007 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków

§4 Pracodawca wyposaża pomieszczenia lub stanowiska pracy, na których wytwarzany,
przerabiany lub stosowany jest chrom, w:

 1. natryski (prysznice) do przemywania oczu;
 2. natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania
  wynika z oceny ryzyka zawodowego.


Dz. U. 2002 r. Nr 91 poz.811 z 28.06.2002 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 103.1 Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Dz. U. 2002 r. Nr 24 z 19.02.2002 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła

§ 49.1 W każdym pomieszczeniu, w którym odbywają się prace z kwasami lub substancjami żrącymi, powinna być w widocznym miejscu wywieszona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku poparzenia kwasami lub tymi substancjami.
§ 49.2 W pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, powinny znajdować się środki do udzielenia pierwszej pomocy, w tym natryski wodne lub urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Dz. U. 2000 r. Nr 3 z 30.12.1999 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

§ 30 W pomieszczeniach, w których występuje dla pracownika niebezpieczeństwo oparzenia lub zapalenia odzieży roboczej, powinny być zainstalowane wodne natryski ratunkowe oraz oddzielne urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Dz. U. 1995 r. Nr 37 z 1.03.1995 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

§ 23. 1 W każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się nadtlenki i utrzymuje się temperatura powyżej 0oC powinna znajdować się instalacja wodociągowa zawierająca wodę pitną, W skład instalacji wodociągowej wchodzą natryski bezpieczeństwa, umywalki oraz urządzenia do przepłukiwania oczu.
§ 23. 2 Dla pomieszczeń, w których znajdują się nadtlenki i w których utrzymuje się temperatura poniżej 0oC, instalacja wodociągowa, o której mowa w ust. 1, powinna znajdować się w najbliższym pomieszczeniu, w którym utrzymuje się temperatura powyżej 0oC, jednak oddalonym nie więcej niż o 10 m.

Dz. U. 1994 r. Nr 21 z 27.01.1994 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

§ 13 W obiektach lub pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe oraz zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi.
§ 89. 2 Pomieszczenie, w którym jest składowany i pobierany kwas siarkowy, powinno być wyposażone w ratunkowy natrysk wodny.
§ 94 W miejscu składowania i pobierania kwasu solnego powinien być umieszczony ratunkowy natrysk wodny.

Dz. U. 1975 r. Nr 11 z 25.03.1975 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni.

§ 32. 2 W pomieszczeniach, w których wykonuje się prace z substancjami szkodliwymi, powinny być zainstalowane urządzenia do przemywania oczu oraz ręczne natryski do spłukiwania skóry poparzonej chemikaliami.

Najważniejsze uprawnienia organów
Państwowej Inspekcji Pracy

 • przeprowadzać bez uprzedzenia kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, o każdej porze dnia i nocy, jeżeli uzna to za stosowne
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub zasad BHP nakazać usunięcie przez pracodawcę stwierdzonych nieprawidłowości
 • ukarać mandatem wstrzymać uruchomienie wybudowanego lub przebudowywanego zakładu, jeżeli dopuszczenie do eksploatacji wywołałoby bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników
 • w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża trwale życiu lub zdrowiu pracowników, może wydać nakaz zaprzestania działalności zakładu lub jego części