Poradnik dla projektanta

Montaż i obsługa

Rozmieszczenie
Urządzenia ratunkowe powinny być montowane w bezpiecznym miejscu umożliwiającym dotarcie poszkodowanemu w ciągu 10 sekund, nie dalej niż 20 m od miejsca potencjalnego wypadku. Gdy mamy do czynienia z silnie agresywnymi chemikaliami odległość ta nie powinna być większa niż 3 - 6 metrów. Czas potrzebny na dotarcie do urządzenia ratunkowego powinien być uzależniony od szybkości działania chemikaliów. Decyzję o wyborze miejsca montażu zaleca się konsultować z lekarzem z Sanepidu.

Na drodze między miejscem potencjalnego zagrożenia a urządzeniami ratowniczymi nie może być schodów, progów, zmian poziomów podłogi, drzwi, ani innych przeszkód utrudniających poszkodowanemu z osłabionym wzrokiem w dotarciu do natrysku. Urządzenia powinny być łatwo dostępne z trzech stron.

Montaż
Czasza prysznica bezpieczeństwa powinna być zainstalowana na wysokości 208 - 244 cm od poziomu podłogi. W odległości 42 cm od prysznica nie mogą znajdować się żadne przedmioty utrudniające ruch.

Głowice natryskowe do przemywania oczu powinny znajdować się na wysokości 84-114 cm od podłogi i minimum 15 cm od ściany i innych przedmiotów utrudniających dostęp.

Oznakowanie
Miejsce, w którym będzie zainstalowany natrysk bezpieczeństwa powinno być dobrze oświetlone. Nad urządzeniem należy umieścić informacyjny znak bezpieczeństwa zgodny z PN-93/N-01256/03.

Szkolenie
Nawet najlepsze natryski bezpieczeństwa stają się bezużyteczne, gdy poszkodowani nie wiedzą gdzie się one znajdują i jak z nich skorzystać. Szkolenia BHP należy rozszerzyć o informacje o natryskach bezpieczeństwa i nauczyć pracowników postępowania w czasie wypadku.

Pierwszą czynnością podczas ratowania poszkodowanego w wypadku z chemikaliami, niezależnie od rodzaju niebezpiecznej substancji, jest jej zmycie. Spłukiwanie poparzonych miejsc dużą ilością wody powinno trwać co najmniej 15 minut. Podczas zmywania całego ciała należy zdjąć odzież ochlapaną chemikaliami. Ratując oczy trzeba rozszerzyć powieki i przytrzymać otwarte podczas zmywania. Natychmiast wezwać pomoc medyczną podając nazwę niebezpiecznej substancji.


Testowanie i konserwacja
Natryski bezpieczeństwa są częścią instalacji wodociągowej i razem z nią ulegają wibracjom, wpływom temperatury i zanieczyszczeniom. Wszystko to może mieć wpływ na sprawność urządzeń.

Urządzenia należy uruchomić raz w tygodniu. Zapewni to prawidłową pracę sprzętu, oraz oczyszcza rury z osadów, które mogłyby zatkać otwory wylotowe lub spowodować obrażenia ciała po pełnym otwarciu zaworów podczas wypadku. Części uszkodzone lub zużyte należy natychmiast wymienić.

Mamy nadzieję, że natryski bezpieczeństwa zainstalowane w Państwa zakładzie nigdy nie zostaną użyte. Trzeba mieć jednak pewność, że w razie wypadku będą działały niezawodnie.

Testowanie urządzenia powinno być odnotowane w tabeli kontrolnej zawierającej : datę, opis czynności i podpis kontrolującego.